Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında veri sorumlusu (FUMES OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) olarak addedilmekteyiz. Sizleri kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve aktardığımız konusunda bilgilendirmek isteriz.

1. Nasıl Bilgi Topluyoruz

Kişisel verilerinizi, bizle yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak, web sitelerimizle olan etkileşimleriniz vasıtasıyla, fiziksel noktalarımızdan, mobil cihazınızdan veya hukuken uygun olduğu ölçüde üçüncü kişilerden toplayabiliriz.

2. Sizinle İlgili Toplanan Bilgiler

Sizden topladığımız kişisel veriler (adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, iletişim bilgileriniz, yerleşim yeriniz, önceki kiralama bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 3'te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

3.  Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

3.1    KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:            

 a) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması,                

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,                

c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir     başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,                

d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak zorunlu olması,                

e) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,                

f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,                

g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,                

h) Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.               

3.2 KVKK’da belirtilen şartlara tabi olmak üzere, topladığımız bilgileri aşağıdaki gibi amaçlar için kullanabiliriz (açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde):

 • Araç kiralaması ve ticari ilişkiyi yönetmek, araç kiralamasına ilişkin sizinle iletişime geçmek ve bu konularda size yardımcı olmak​​
 • Müşteri hizmetleri faaliyetlerini yerine getirmek ve müşteri memnuniyetine ilişkin telefon görüşmeleri yapmak
 • Tarafınızca sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (kişisel veriler de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları/veri tabanları ve diğer kaynaklar vasıtasıyla, dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla, doğrulamak
 • İnternet ortamındaki eksik üyelik formu veya rezervasyonunuzla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek
 • İlgili sigorta veri tabanlarına, dahil olduğunuz kazalara ilişkin bilgi vermek. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya yasal taleplere karşı savunma yapılabilmesi için gerekli olduğu durumlarda söz konusu olabilecektir.
 • İletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle ticari elektronik iletiler vasıtasıyla e- posta, kısa mesaj, telefon veya başka yollarla iletişim kurmak, (müşteri memnuniyet anketleri, indirimler, özel teklifler ve / veya hizmetler ve / veya pazarlama amaçlı promosyonlar, davetiyeler, reklamlar, kutlamalar ve anket uygulamaları da dahil olmak üzere).
 • Sizlere daha iyi ürün ve hizmetler sunmak
 • Müşterilerimiz tarafından web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kullanımı hakkındaki istatistikleri ve analizleri derlemek
 • Haklarımızı ve mal varlığımız korumak
 • Sizlere daha özelleşmiş ve iyi hizmetler sunmak
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
 • Malların veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini planlamak ve gerçekleştirmek
 • Müşteri sadakatini sağlamak ve artırmak için gerekli süreçleri planlamak ve yürütmek
 • Kiralamanız süresince, trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına kişisel verilerinizi sağlamak
 • Kişisel verilerinizi ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara sağlamak
 • Sizin veya ek yetkili sürücünün bizimle olan ilişkisinden doğan herhangi bir olayla ilgili kişisel verilerini, bu gibi bir olay neticesinde, gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğinizin düşünüldüğü durumlarda, işlemek/saklamak.

Bize sunmuş olduğunuz bilgileri, kiralama yeri ve araç türü gibi bizimle olan işlemlerinizle ilgili bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgileri, bize talepleri yerine getirmemiz, verilerimizi muhafaza etmemiz ve hizmetlerimizi optimize etmemiz konularında yardımcı olan üçüncü kişilerden sizin hakkınızda edindiğimiz verilerle de birleştirebiliriz.

Kişisel verilerinizin alıcısının konumunun, kanunen yeterli bir koruma düzeyi olmayan bir ülke olarak kabul edilmesi halinde, hukuken gerekli olan koruma düzeylerini sağlayacağımızı ve/veya hukuken gerekli olması halinde aktarıma ilişkin açık rızanızı alacağımızı belirtmek isteriz.

4.     KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK uyarınca, bize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)  işlenmişse bilgi talep etme, 

c)  işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, 

g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)  kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.